Jachtverhuur Atlantis Logo
 
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Onderstaand is bepalend voor de wederzijdse rechten en plichten van JACHTVERHUUR ATLANTIS en de HUURDER.

Art. 01 Definities

In deze algemene huurvoorwaarden en in alle communicatie wordt verstaan onder:

  • Jachtverhuur Atlantis: ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 28109408, BTW nummer NL183571812.B01, eigenaar: M.W.C. van Eldik-Wijnands in de hoedanigheid als verhuurder. Hierna te noemen verhuurder.
  • Schip: de schepen van verhuurder die verhuurd worden inclusief de uitrusting daarvan.
  • Uitrusting: alle zaken die zich aan boord bevinden bij de aanvang van de huurperiode.
  • Huurder: de gebruikers van genoemde schepen van verhuurder.
  • Schade: onder andere schade aan derden veroorzaakt door genoemde schepen, waarover Jachtverhuur Atlantis aansprakelijk is. Beschadiging aan of vermissing van de schepen. Schade die de huurder lijdt.
  • Voorwaarden: een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden.
  • Documenten: het ondertekende reserveringsformulier en de ondertekende voorwaarden.

Art. 02 Reservering en betaling

Voor een reservering is het altijd nodig telefonisch of per email contact op te nemen om de beschikbaarheid van het schip te verifiŽren. Indien de huurder wil reserveren dient het reserveringsformulier en deze algemene voorwaarden uitgedraaid te worden en ondertekend retour gezonden naar verhuurder, Postbus 158, 2170 AD Sassenheim

De reservering is definitief indien de getekende documenten bij verhuurder zijn. Tevens dient er een aanbetaling ter waarde van 25% van het huurbedrag betaald te worden. Het resterende bedrag dient 4 weken voor aanvang van de huurperiode bij verhuurder binnen te zijn. De borg dient bij aanvang huurperiode door middel van overmaken op rekening of contant ter plaatse te zijn voldaan.

Art. 03 Tarieven

De tarieven zijn in euro's, inclusief 21% B.T.W. Ons rekeningnummer is NL82 INGB 0004889478.
Brandstof-, water-, brug-, sluis en havengelden zijn voor rekening van de huurder. De boot wordt door de verhuurder afgeleverd met een volle brandstoftank. De huurder dient er zelf zorg voor te dragen dat bij inlevering van de boot de brandstoftank weer vol is.

Art. 04 Vaargebied

Het vaargebied van de schepen omvat alle Nederlandse binnenwateren inclusief het IJsselmeer, Markermeer en de Zeeuwse wateren. Het is niet toegestaan de waddenzee te bevaren. In overleg met verhuurder is het wel mogelijk om de Noordzee, tot 5 mijl uit de Nederlandse kust, te bevaren. verhuurder moet vooraf toestemming geven voor het varen op de Noordzee. De Waddenzee is ten alle tijden uitgesloten van het vaargebied.

Art. 05 Vaarbewijs en ervaring

Voor het varen met de schepen is geen vaarbewijs vereist. De huurder dient minimaal 18 jaar te zijn en over zeilervaring en/of diploma's te beschikken. Indien aanwezig is marifoongebruik uitsluitend toegestaan indien een geldige vergunning van de huurder kan worden getoond. Voor de gevolgen van het marifoongebruik is de huurder aansprakelijk.

Art. 06 Verzekering en waarborgsom

De schepen zijn W.A. + Casco verzekerd voor het overeengekomen vaargebied. Bij schade veroorzaakt door de huurder is de huurder aansprakelijk. Bij schade door huurder zal de borgsom niet of niet geheel geretourneerd worden aan de huurder. verhuurder is niet aansprakelijk voor gemiste vakantietijd van huurder. De borgsom zal, bij schadevrije huurperiode, contant worden voldaan aan het einde van de huurperiode. De borgsom wordt direct aan de huurder voldaan door verhuurder.
Alleen de inboedel van het schip (zie boordboek) is meeverzekerd. Voor de eigendommen van de huurder en opvarenden is verhuurder in geen geval aansprakelijk.

Art. 08 Legitimatie

In verband met de voorwaarden van de verzekeraar dient de huurder voor afvaart een leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Een kopie rijbewijs wordt niet geaccepteerd. Wettelijk zijn een identiteitskaart en paspoort geldige legitimatiebewijzen. Bij een identiteitskaart dienen voor- en achterzijde gekopieerd te worden.

Art 09 Uitrusting

Standaard is het schip uitgerust voor een meerdaags verblijf aan boord. Voor een volledige inventarisatielijst verwijzen wij naar het boordboek. In ieder geval zijn aan boord: landvasten, stootwillen, almanak, verbanddoos, brandblusser, kooktoestel en kompas. Slaapzakken en beddengoed dient de huurder zelf mee te nemen.

Art. 10 Aantal opvarenden

Het maximaal aantal opvarenden vindt u ook op onze webpagina en in het boordboek. Voor de Compromis 720 zijn dat er 4, voor de Victoire 26 zijn dat er 5.

Art. 11 Huisdieren

In een deel van onze schepen zijn huisdieren, mits vooraf toestemming door verhuurder is verleend, toegestaan.

Art. 12 Schoonmaken

De schepen worden gecontroleerd en schoon aan de huurder afgeleverd bij vertrek. Verhuurder ontvangt het schip in dezelfde conditie terug. Desgewenst kan verhuurder de eindschoonmaak verzorgen voor het tarief vermeld op onze prijslijst.

Art. 13 Annulering

Bij het annuleren van de boeking gelden er annuleringskosten. Verhuurder raadt de huurder aan om zelf voor een verzekering te zorgen. De annuleringskosten bedragen:

4 weken voor aanvang huurperiode: 30% van de huursom
2 weken voor aanvang huurperiode: 75% van de huursom
0-7dagen voor aanvang huurperiode: 100% van de huursom

Indien mogelijkerwijs een andere huurder zich meldt voor de periode dat de huurder heeft geannuleerd zullen de annuleringskosten maximaal 25% van de huursom bedragen. Bij overlijden van een direct familielid zijn de annuleringskosten bespreekbaar

Art. 14 Service

Bij onverhoopte pech en/of schade is de verhuurder van 5:00-22:00 uur bereikbaar. De verhuurder kan zelf telefonisch of ter plaatse hulp verlenen. De verhuurder mag ten alle tijden derden inschakelen voor hulp indien nodig. De verhuurder verplicht zich alles binnen de mogelijkheden aan te wenden om de huurder weer op weg te helpen. De huurder verplicht zich om schade direct te melden bij de verhuurder.

Art. 15 Het weer

De weersomstandigheden zijn bepalend voor bestemming en planning. Neem de tijd. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen door het weer. De kans op schade wordt groter naarmate het weer verslechtert. De verantwoordelijkheid van uitvaren ligt bij de huurder. In bepaalde situaties kan de verzekeringsmaatschappij de huurder in gebreke stellen indien onzorgvuldig is gehandeld. Bij twijfel kan de huurder altijd eerst contact opnemen met de verhuurder. Bij windsnelheden boven de 30 knopen is de huurder verplicht om voor het uitvaren contact op te nemen met verhuurder. Indien blijkt dat de huurperiode eindigt voordat het schip op dezelfde locatie als vertrek zich kan bevinden, moet er contact worden opgenomen met verhuurder. Niemand heeft baat bij schade. verhuurder wil graag de huurder een plezierige en betaalbare vakantie bieden.

Art. 16 Rechtskeuze

De verhuurder en huurder zullen streven naar een oplossing in der minne. Wanneer dit onverhoopt niet lukt geldt uitsluitend het Nederlandse recht. Bij inschakeling van de rechtbank zal dit ten alle tijde plaats vinden in de rechtbank van 's Gravenhage.

 

Ondergetekende (huurder) gaat akkoord met genoemde voorwaarden:

 

 

 

---------------------------------------------
( Handtekening huurder )